Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 r., informuję:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest KLUB SZACHOWY „POLONIA WARSZAWA” z siedzibą w Warszawie (00-206), ul. Konwiktorska 6 (dalej zwanym: KLUBEM SZACHOWYM).

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu nawiązania kontaktu (w tym prowadzenia wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeńco stanowi prawnie uzasadniony interes KLUBU SZACHOWEGO, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (1*)

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz kontrahenci współpracujący z KLUBEM SZACHOWYM.

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą̨ do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6) KLUB SZACHOWY uprzejmie informuje, że mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych – z wyłączeniem danych przekazanych i przetwarzanych w okresach wymaganych przez przepisy prawa;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: szachowapolonia@gmail.com; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

 

1* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)